ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Kigam Shaktizshura
Country: United Arab Emirates
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 20 March 2016
Pages: 203
PDF File Size: 9.9 Mb
ePub File Size: 2.43 Mb
ISBN: 290-4-15365-361-2
Downloads: 12797
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogukazahn

W nadnamiotowej lokalizacji ogniska krwotocznego mog wystpi: W przypadku krwotoku wewntrzkomorowego rokowanie jest niekorzystne.

Wyrnia si IV etapy usprawniania: Naley pamita, eby nie dopuci do przeprostu w stawie kolanowym koczyny poraonej. Podzia udaru niedokrwiennego [17]3. Uatwianie przepywu 60informacji polega na dziaaniach, ktrych celem jest przejcie funkcji przez orodki korowe ssiadujce z polami uszkodzonymi.

Naley take zwraca uwag, aby wdech nastpowa nosem, przy zamknitych ustach, w tempie umiarkowanym, a wydech ustami, w tempie wolnym. CT computed tomography Technik neuroobrazowania stosowan najwczeniej w diagnostyce udaru mzgujest tomografia komputerowa TK.

Rni si od depresji naturalnej pod wieloma wzgldami.

Licencjackka planu kompleksowej rehabilitacji, dostosowanej do potrzebindywidualnych chorego w postpowaniu usprawniajym naley uwzgldni: Kady osignity postp podnosi morale. Proces rehabilitacji liecncjacka trwa, dopki obserwuje si obiektywny wskanik poprawy, tzn.

U pacjenta z zaburzeniami czucia, bl nie jest zawsze alkohollizm, a do momentu wystpienia urazu. W prawidowych warunkach naczynia krwionone nie s widoczne na zdjciach rentgenowskich. Zdarza si te, e objawy narastaj stopniowo, w przecigu kilku godzin lub dni. W przypadku gdy chcemy obrci chorego na stron dotknit poraeniem naley skierowa zdrowe rami i bark nad ciaem pacjenta w kierunku obrotu i jak poprzednio dokona podobnego manewru.

W przeciwiestwie do poprzednich, udary zatorowe s zjawiskiem nagym, wywoanym przez zamknicie jednego z dystalnych naczy kory przez pytki krwi, cholesterol, fibryne i inne skadniki krwi. Koo ttnicze Willisa rdo: Skutki i nastpstwa udaru18 4. Odzyskiwanie prawidowej sprawnoci ruchowej nie moe odbywa si na bazie nieprawidowych odruchw i wzorcw ruchowych.

  CHINA IN WORLD HISTORY PAUL ROPP PDF

Ciar zwisajcej bezwadnie rki rozciga i uszkadza torebk stawu barkowego powodujc powikszanie szpary stawowej, a nawet podwichnicie. Mona wykorzysta tutaj wiczenia Brgera. MeisChristopher R.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Tworzeniu zakrzepu krwi w sercu bardzo sprzyjaj migotanie przedsionkw lub obecno wad zastawkowych szczeglnie mitralnejzawa minia sercowego i zapalenie wsierdzia. Warto te doda, e w celu wywiczenia opisanych funkcji czsto stosuje si odpowiednie przybory czy stanowiska, wyposaone w rozmaite przedmioty, bdce swego rodzaju ppraca do wicze.

Poniewa poraenie w udarze nastpuje nagle, napicie mini w pierwszych dniach jest obnione lub cakiem zniesione. Cel ten osiga si przez zastosowanie tzw. Jednym z podstawowych zada lecznictwa jest wprowadzenie wszystkich licencjafka metod postpowania u chorych po udarze mzgu. Przy wykonywaniu ruchw biernych terapeuta wyczuwa wyrany opr niewiadomie stawiany przez chorego.

W miejscu, gdzie doszo do ogniskowego uszkodzenia komrek motorycznych, wszystkie czynnoci odpowiednich mini lub grup miniowych mog by utracone. From This Paper Figures, tables, and topics from this paper. Zapobiega ono opadaniu poraonego ramienia w d i jego skrtowi do wewntrz, prqca utrzyma bark w odpowiednim pooeniu, za poraony kciuk i pozostae palce rki s otwarte i szeroko rozstawione.

Unoszenie si zdrow rka za zwisajce podcigniki lub na barierkach przykowych powoduj odruchy wyprostne, natomiast licnecjacka si przy uyciu rki poraonej wzmaga odruch chwytny i moe doj do podwichnicia stawu ramiennego.

W miar upywu czasu, poczwszy od wykonywania kilku ruchw w stawach ilo powtrze stopniowo si zwiksza. Osoby takiej nie wolno pozostawia samej na duszy czas, naley do niej mwi, jeli nawet wydaje si, e tego nie syszy lub nie rozumie. Jest to nie zbdne do odzyskania kontrolowanego ruchu bioder. Najbardziej podany cel to alkogolizm odtworzenie utraconej funkcji.

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu

Rehabilitacja pacjentw, ktrzy doznali udaru mzgu, to wany element w procesie leczenia. To mylne stwierdzenie powoduje, e spastyczno si zwiksza. Nauk mowy powinien prowadzi specjalista logopeda lub przeszkolony w tym zakresie psycholog. U czci chorych dochodzi to utraty przytomnoci i moe doczy si napad drgawek.

  LEGO 6986 INSTRUCTIONS PDF

To nieprawidowe dopasowanie prowadzi do zmian dugoci otaczajcych tkanek mikkich i zmian strukturalnych w miniach. Organizowanie co jaki czas spotka alkonolizm grup chorych w celu wsplnego wykonywania wicze oraz utrzymywania65stosunkw towarzyskich urozmaica proces usprawniania i zachca do cigej rehabilitacji.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Nie mona te zapomnie o tym, e wiczy trzeba kady palec, zwaszcza poraonej rki, alkobolizm go i odwodzc. Pacjent i jego rodzina musi zna istot afazji dziki czemu lepiej wsppracuje w procesie leczenia. Obraz kliniczny udaru niedokrwiennego. The purpose of my work is to describe how alcohol affects the functioning of families and the meaning of the Commune Czorsztyn. Gdy noga zgina si i prostuje w stawie biodrowym, a nastpnie naciska przodostopiem, powoduje to seri spustosze.

Metody rehabilitacji maja za zadanie wyrobi u pacjenta kompensacyjn sprawno dla zastpienia ubytkw czynnociowych.

Ciar ciaa powinien by przenoszony przez pity, nie zapominaj, e caa stopa spoczywa na pododze. Rehabilitacja to co wicej ni tylko usprawnianie sprawnoci ruchowej i poprawa funkcji osoby niepenosprawnej. Gwna role odgrywaj wiczenia prostych czynnoci codziennych, a niekiedy take przystosowanie do podjcia pracy zawodowej.

Najczciej dotyczy to stawu barkowego, rami chorego jest osabione i zwiotczae, a chory nie moe go samodzielnie utrzyma. W odniesieniu do poprzednich, w ktrych peny obrazPostpujcy PNDudarniedokrwienny, kliniczny rozwija si nagle, w tym przypadku objawy narastaj stopniowo.

Charakterystyka najczciej spotykanych objaww ogniskowych [20]Ze wzgldu na czas trwania i dynamik objaww, udar niedokrwienny mzgu mona podzieli w sposb opisany w tabeli. Okres wczesny ambulatoryjny lub przeduonej rehabilitacjistacjonarnej52 5.

Author: admin