DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Togami Shaktigor
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 11 December 2007
Pages: 169
PDF File Size: 14.96 Mb
ePub File Size: 15.94 Mb
ISBN: 545-7-55621-408-1
Downloads: 97371
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faucage

Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.

Ngwana o itshupa se a tla nnang sona a sa le monnye. Tladi e bogale e tswa marung – Kgalefo ya motho e ntsi fa e simologa, fa nako e ntse e feta e a phofa. Tlhapi solofela loraga, metsi a tshwele o a lebile – Fa motho yo o ntseng a go thusa a fulara, o ipaakanyetse go lebagana le mathata a botshelo o le nosi. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata. Maru a se nang taa malematsa – Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano a go iphemela motlhang go le thata.

Tsholofelo ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong.

Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele. Matlho mabonana ga se matlhokana – Fa batho ba kile ba kopana ga ba ka ke ba tlhola ba timelelana gape.

Mogwe lekaba, ga tsofale – Mogwe ga ka a fetsa go direla ba bogwegadi. Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe tda Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe. Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Diaje makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Ngwana o rutwa molao a sa le monnye.

  FELLOWES QUASAR 500 PDF

Noticeboard

Ngwana fa a bua selo se se mo fetang gantsi o a bo a utlwile bagolo. Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko.

Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona. Phoko-kgolo ga e tswe ka ngwana wa motho – Ga go na yo o batlang gore diphiri tsa ba bangwe di tswe ka ene. Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela.

O se bone thola borethe teng ga yona go a baba. Ditau ga di adimane meno Batlhabani ga ba adimanwe. Ngwana wa mmamotho mosidi wa pitsa, re itlotsa ka ene – Motho fa a le mo mathateng o gopola ba ga gabo pele, a be a ikanye mo go bone.

Ngwana yo o tlhogo kgolo o sira rragwe Ngwana yo o se nang maitseo o palela motsadi wa gagwe. Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo – Ditiro tse di bokete di lebaganngwa le ngwana yo mogolwane, ka a feta ba bangwe ka tlhaloganyo le thata. Noticeboard Motsweding FM Calendar. Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo.

Sa mosima se jewa ka yo o thata – Selo se se bonwang ka bothata se tshwanetse go fufulelwa. Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona Go direla sengwe ka bonako go a senya Leselo nkgokgothe, seupi ke kgomaretse Gantsi go nna le ditshupo tse di tshwarang motho fa a itatola selo sa gagwe Letlametlo ga le ke le lela fela, le a bo le utlwile a magolo Fa motho a bua sengwe o a be a utlwile mo go ba bagolo Lore lo ojwa lo sa le metsi ngwana o rutwa molao bonnyeng Mabogo dinku a thebana Batho ba dira tiro botoka fa ba e kopanetse Mafatlha a nku a itsiwe ke moegami Motho o tlhaloganya tiro e a e dirang ka metlha botoka Mafoko a kgotla a mantle otlhe Mafura a ngwana ke go rongwa Ga se tshiamo go duelela ngwana thomo.

  BUKU BARZANJI PDF

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Ka dipuo di sele Add links. Bana mamphorwana maatlhamela babolai. Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna ysa. Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo.

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Phudufudu o rile ke lobelo marota a re ke namile – Motho fa a sentse ga ka ke a tshabela molao ruri. Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata – Tiro e nna motlhofo fa e tshwaraganetswe. Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba. Setopo re supa sa nakedi, magogwe re mmega a sule – Legodu ke le tshwarwang ka merwalo. Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tshega e fapogile metsetelo marago Go senyegile Tshimo ya mosadi sekgwana mosadi o jwala a tlopela Tshipo o rile ke lebelo, marota motlhaba w a re ke namile Motho le fa a ka dira bobe mme a re o a siya, o tla bo a nne a tshwarwe la bofelo.

Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute.

Motsadi o tlhokomela bana thata ke ka moo re tshwanetseng go lebelela bontle jwa gagwe mo baneng. Tshoswane e kile ya roma tlou Go ka diragala gore mmotlana a segswana mogolo.

Mogoa-Modimo o a o ikgoela – Fa o eleletsa motho selo sengwe se se maswe, se a tle se diragalele wena.

Author: admin