FAKTORSKA ANALIZA PDF

Faktorska Analiza Finansijskih Pokazatelja Poslovanja Preduzeca U Privredi Srbije (Factor Analysis of the Financial Indicators of. Faktorska analiza. Srša, Sanja () Faktorska analiza. Diploma thesis, Faculty of Science > Department of Mathematics. Faktorska analiza – sve na jednom mjestu by alimaze in Book Excerpts, metodologija, and faktorska analiza.

Author: Arazilkree JoJocage
Country: Guatemala
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 23 May 2008
Pages: 12
PDF File Size: 9.61 Mb
ePub File Size: 5.34 Mb
ISBN: 154-1-38571-732-8
Downloads: 73962
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktile

Analiza lunog drvenog mosta posebne konstrukcije Analysis of Na prvom su faktoru anapiza optereanja za sve varijable osim za one koje su povezane sa zadovoljstvom kod kue, najnia za varijable povezane zadovoljstvom kod kue, a ostala su srednje veliine. Faktorska analiza Factor Analysis Download Report.

Faktorska analiza

Type of factor analysis Exploratory factor analysis Faktorska analiza zajednikih faktora primjenjuje se ako istraiva ne moe sa sigurnou pretpostaviti kolika je koliina specifine varijance i eli je iskljuiti. Postoje razliiti naini procjene komunaliteta: Prvi se faktor moe interpretirati kao zadovoljstvo posloma drugi kao zadovoljstvo kod kue. Faktorska analiza ubraja se u metode meuzavisnosti, a primjenjuje se: Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Faktorska analiza glavnih komponenata polazi od ukupne varijance, te se izlueni faktori zasnivaju na ukupnoj varijanci, dok faktorska analiza zajednikih faktora diferencira zajedniku i specifinu varijancu, te se izlueni faktori zasnivaju na zajednikoj varijanci.

Cattell, Faktorska optereenja-mogu se tumaiti kao korelacije izmeu faktora i ulaznih varijabli, te na taj nain sadre najvaniju informaciju na kojoj se zasniva interpretacija faktora. Kovarijanca varijabli Xi i Xj: Kod potpune korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se jedinice, a naziva se potpuna jer se zasniva na ukupnoj varijanci. Nije iznenaujue da prvi factor ima najvea faktorska optereenja jer je poredak faktora definiran proporcijom ukupne varijance protumaene odreenim faktorom.

Rezidualne se korelacije raunaju kao razlika izmeu opaenih anxliza i reproduciranih, a veliina svakog pojedinog elementa je iznos korelacije koji nije mogue protumait s odabrana 2 faktora. Tada svaka grupa varijabli reprezentira jedan faktor latentnu varijabluodgovoran za opaene korelacije.

  A MERCED DEL MILLONARIO CATHY WILLIAMS PDF

Dvije faktorrska osnovne skupine metoda: U faktorskoj analizi su izvorne varijable prikazane kao linearne kombinacije faktoraU analizi glavnih komponenata su glavne komponente predoene kao linearna kombinacija izvornih varijabliIzvorne varijable manifestne varijable Faktori latentne varijableZadaci faktorske analize: U regresijskom modelu nezavisne varijable ije je mjesto u modelu 2.

Confirmatory factor analysis CFA of first order factor Pitanja varijable su mjerila zadovoljstvo poslom, hobijima, kod kue i openito zadovoljstvo u nekim drugim podrujima ivota. Anketni upitnik sastoji se od 10 pitanja na koje je odgovaralo sluajno odabranih ispitanika.

Faktorska analiza zajednikih faktora Faktorska analiza zajednikih faktora Osnova za provoenje faktorske analize zajednikih faktora je reducirana korelacijska matrica na ijoj se glavnoj dijagonali nalaze procjene komunaliteta.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Published on Jan View 43 Download 3. In order to assess whether factor analysis is Kako dobro se moe reproducirati korelacijska matrica iz dvofaktorskog rjeenja? Razlike izmeu faktorske analize zajednikih faktora i faktorske analize glavnih komponenti Osnovna razlika izmeu faktorske analize glavnih komponenata i faktorske analize zajednikih faktora proizlazi iz koncepcije kompozicije ukupne varijance.

Ovisno o polaznoj matrici postoje brojne varijacije faktorskih modela. S obzirom na vrijednosti koje se nalaze na glavnoj dijagonali korelacijske matrice razlikuju se potpuna i reducirana korelacijska matrica. Kod reducirane korelacijske matrice na glavnoj dijagonali nalaze se procjene komunaliteta, a naziva se reducirana jer se zasniva na zajednikoj varijanci. Korelacijske matrice u faktorskojKorelacijska matrica osnova je provoenja faktorske analize, a sadri koeficijente korelacije izmeu izvornih varijabli.

Faktori se rotiraju da bi se postigla faktorska struktura jednostavnija za interpretaciju. Drugi faktor ima visoka optereenja za sve varijable osim za one koje su povezane s poslom. Primjermoe se provjeriti pomou matrine algebre. Body composition analysis Analiza skadu ciaa Documents.

Tu je razlika izmeu faktorskog modela i modela multiple linearne regresije. Factor analysis – magic?? Orjentacija faktora u faktorskom prostoru je proizvoljna i svaka e rotacija faktora jednako dobro reproducirati korelacije. Drugi factor ima visoka optereenja za varijable povezane zadovoljstvom analizs kue, a niska za varijable koje su povezane s poslom.

  G170EG01 V0 PDF

Osnovni cilj analize je nauiti vie o povezanosti zadovoljstava u razliitim domenama, pronai broj faktora kojim se opisuju razliita podruja zadovoljstva i protumaiti njihovo znaenje. Definirati problemUtvrditi koje i koliko izvornih varijabli e se analiziratiUtvrditi metrika svojstva varijabliOdabrati veliinu uzorka Ispitati prikladnost podataka za primjenu FA.

Prije provoenja faktorske analize: An overview of the SPSS factor analysis Postoje razliite metode za provoenje rotacije faktora. Pmm Faktorska Analiza Predavanje Documents.

Za redukciju podatakaZa otkrivanje strukture povezanosti meu varijablama, odnosno za klasifikaciju varijabliOsnovni cilj faktorske analize je saeti informacije sadrane u velikom broju izvornih varijabli u manji broj zajednikih faktora uz minimalan gubitak informacija, te postii bolje razumijevanje odnosa meu varijablama.

U stvari je bio specificiran samo jedan faktor, a drugi se faktor sastojao od niza faktora specifinih za svaku pojedinu varijablu Pretpostavlja se da su sve varijable unutar pojedine grupe visoko korelirane, te da su slabo korelirane s varijablama iz ostalih grupa.

Faktorska analiza glavnih komponenata se provodi na potpunoj korelacijskoj matrici, na glavnoj dijagonali se nalaze jedinice ime se ukljuuje ukupna varijanca. Polazne pretpostavke i relacija 2.

Faktorska analiza ( Factor Analysis)

Analiza glavnih komponent ter eksploratorna in konfirmatorna faktorska analiza Documents. Faktorska analiza Factor Analysis Faktorskom se analizom ispituju meuzavisnosti unutar velikog broja varijabli, te ih sa nastoji objasniti pomou malog broja zajednikih faktora.

Faktorska faktoeska Factor Analysis. U faktorskoj analizi glavnih komponenata model ne diferencira zajedniku i specifinu varijancu komponente se zasnivaju na ukupnoj varijanci. Rotacija izluenih faktoraInterpretacija i validacija rotiranih faktoraVrste faktora u faktorskoj analiziZajedniki faktoriSpecifini faktoriOsnovni model faktorske analizePretpostavka je da postoje originalne ili izvorne varijablekoje e se povezati u manji broj latentnih faktoraU modelu 2.

Stoga izluene komponente sadre i specifinu varijancu. Matrica varijanci i kovarijanci vektora X:

Author: admin