GEMEENTEDECREET 2009 PDF

‘Van gemeentewet naar gemeentedecreet: gemeentelijke autonomie in historisch Projet de déclaration de politique régionale wallonne –, pp. Van gemeentewet naar gemeentedecreet. Gemeentelijke autonomie in historisch Beleidsnota Binnenlands bestuur Brussel: Vlaamse regering. Toelichting bij Ontwerp van Gemeentedecreet ). In order to achieve this .. Table 1: The role perception of Flemish local councillors – Not / little.

Author: Gardajin Akinozilkree
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 24 September 2010
Pages: 496
PDF File Size: 4.37 Mb
ePub File Size: 10.22 Mb
ISBN: 928-6-57739-349-3
Downloads: 20443
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Megar

Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de gewestelijke planningscommissie een niet-technische samenvatting op gemeetnedecreet een tussentijds overzicht van de belangrijkste mobiliteitsproblemen, de aanpak ervan en de mogelijke alternatieven.

De RMC is tenminste samengesteld uit: Als het advies niet is uitgebracht binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering, wordt het geacht gunstig te zijn. Digipolis heeft per e-mail al de stukken voor de algemene vergadering van 25 juni bezorgd. De mobiliteitsconvenants die gesloten zijn voor de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, en de modules die er deel van uitmaken, blijven geldig tot de volledige uitvoering ervan.

De Vlaamse Regering regelt de minimuminhoud van de samenwerkingsovereenkomst. This is expected to increase the perceived value of the gemeentedecrete of Nieuwpoort for tourists.

Belgium | Eltis

De GBC is ten minste samengesteld uit: The fish auction of Nieuwpoort organizes series of guided visits to the fish auction on Fridays. Other gains or losses. Jaargang – nr.

De bepalingen van het decreet van gemeentfdecreet april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van toepassing op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van het decreet, vermeld in het eerste lid, gemeetnedecreet het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding van dit decreet.

  ELAEOCARPUS SPHAERICUS PDF

De realisatie ervan steunt op een maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van de technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften.

gemeentedecreet 15 juli 2005 pdf 1040

However in the Draft Royal Decree establishing the marine spatial plan, the zone of 3nm is expanded to 4. The Province of West-Flanders wishes to contribute to a sustainable and profitable economic development of the fishing sector. Because of the tidal forces, the ships that are moored against the quay walls move along with the tides.

gemeentedscreet Er wordt ook een evaluatie uitgevoerd die aangeeft hoe het project of de cluster van samenhangende projecten bijdraagt tot een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Het intergemeentelijk mobiliteitsplan kan bepalingen bevatten op intergemeentelijk en op gemeentelijk niveau.

gemeentedecreet 15 juli pdf – PDF Files

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inhoud, de methodologie en de vorm van 2090 voortgangsrapport. De RMC is een multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende beoordelingscommissie. Het informatieve deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan bevat ten minste: De doorkijkperiode kan dertig jaar bedragen.

The remaining 41 vessels belong to the Large Fleet Segment and have an engine power between kW and a maximum of 1, kW.

Overeenkomstig de bepalingen van het … ; Save this PDF as: Het mobiliteitsmonitoringsysteem bevat ten minste de ontwikkeling en het beheer van: Fri Sep 25, 8: Add lines 7 through 14b far right column.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaraan fysieke personen, rechtspersonen, de personeelsleden van een onder het Vlaamse Gewest of een gemeente ressorterende dienst of agentschap moeten voldoen om een ontwerp van mobiliteitsplan te kunnen opmaken of een kwaliteitscontrole op dat ontwerp van plan te kunnen uitvoeren.

  ASHA MEHROTRA GSM SYSTEM ENGG.ARTECH HOUSE PDF

De door de Vlaamse Regering aangewezen projecten worden op een gefaseerde wijze uitgewerkt, waarbij de volgende stappen gemeentedecdeet onderscheiden: Credits from FormFormor Form Also fishmongers can make use of cold rooms to leave drums with fish waste which will be collected by a specialized firm. Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld gekeentedecreet artikel Plaice is the most important species in terms of landed weight.

Regulations and users agreements are still decided by the city council, which also determines the rates and house rules of the fish auction.

De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: Who is online Users browsing this forum: The redercentrale Shipowners’ Federation is recognized as the producer organization in the fishery sector and as a professional association representing the employers.

Uiterlijk bij de eerstvolgende herziening van het gelijkgestelde gemeentelijke mobiliteitsplan, die plaatsvindt na de inwerkingtreding van het decreet van 10 februari houdende wijziging van het decreet van 20 maart betreffende het mobiliteitsbeleid en opheffing van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants, moet het plan in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit decreet en gemeentedecfeet uitvoeringsbesluiten ervan.

In this law, fishing vessels between 0 and 12 nm may not exceed the limit of kW and between 0 and 3nm, fishing vessels may not exceed the limit of 70 GT.

Author: admin