KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Darr Zololar
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 23 May 2017
Pages: 195
PDF File Size: 1.4 Mb
ePub File Size: 20.61 Mb
ISBN: 239-5-95252-986-7
Downloads: 27376
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nasho

Za razliku od denotativnog, konotativno lat.

Javno shodno ovim terminima, oznaava neto popularno ili narodno. Iako uivalaka publika pripada razliitim drutvenim, obrazovnim, kulturnim ili nacionalnim slojevima, ono to je odreuje kao publiku, jeste izvestan tip ukusa, odnosno lifestyle koji determinie izbor medija ili izbor sadraja poruke.

Egipat skripta skripta za sve studente povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti itd. Ona ima sledee aspekte: Sa druge strane, ima mnogo varijacija u stepenu do koga su sadraji stvarno izabrani ili preferirani od strane aktuelne publike. U antici muzej je dom muza, dakle, nije vezan uz predmete i njihovo skupljanje.

Kajoa Igra predstavlja specijalan vid komunikacije koji je podreen logici kodova. Ogromna raznolikost muzeja temelji se na materijalnosti predmeta. Njen cilj je ubijanje. U savremenim teorijama kao i u kolokvijalu, postoje izvesne nedoumice u pogledu odreenja javnosti. Potrebno je razlikovati ustanovu od institucije. U procesu nastanka nekog stalnog postava postoji 6 elemenata.

Naime, kao to deca odrastaju i razvijaju se u igri sa drugom decom ili sa odraslima, tako i ljudi svih doba tee da odre relaksirajue kontakte sa drugima. Medijumi su sredstva komunikacije koja kombinuju razliite forme, kao to je na primer knjiga, budui da moe sadravati rei, grafikone i crtee.

Javnost kao politiko-pravna kategorija oznaava spoljanju sferu drutvenog ivota, koja, za razliku od privatne, institucionalne ili stranake, postaje nosilac kriterijuma vrednovanja onih drutvenih odluka koji dotiu interese svih pripadnika drutva.

Nevenka Trifunovi, izvrni direktor Direktor izdavake delatnosti: Otuda je u analizi masovne komunikacije, kako zbog same prirode masovnih medija, tako i zbog njihove ukljuenosti u ivot savremenog oveka, nepohodno postaviti pitanja o sadraju i strukturi poruka, poiljaocima i o njihovim mogunim efektima i ciljevima.

  GLEICHSTROMMOTOR FUNKTIONSWEISE PDF

Na ovoj sposobnosti zasniva se itava ljudska kultura, budui da se preko znakovnih sistema ostvaruje meuljudska komunikacija, pamenje i skladitenje informacija koje ljudska zajednica prikuplja u svom iskustvu. Tako je Peter van Mensch, Didaktika skripta Skripta iz didkatike.

Hobs – Levijatan Skripta

Ovakvo shvatanje komunikacije inkorporira, osim jezika i govora kao osnove koja obezbeuje humano optenje, i ostale kulturne forme kao to su ples, teatarska performativnost, folkloristika, arhitektura, muzika, mediji sa svojim specifinostima, umetnost, hrana, moda, sport, itd.

Ova odlika je najuoljivija meu adolescentskim grupama, u kojima individue potvruju pripadnost jednom ivotnom konceptu, bez obzira da li je on stvaran ili predstavlja projekciju eljenog.

Termin muzeografija se prvi put spominje u knjizi Caspara Neickeliusa. Komunikologija, priprema za ispit Documents. Ispitni Zadatak Racunovodstvo Megatrend Documents. One oblikuju ne samo sadraj onoga to se izrie, ve utiu i na interpretaciju poruke u fidbeku. Samoposmatranje, ili samoprocenjivanje koje predstavlja osnovu na kojoj subjekt pozicionira svoj komunikativni status u datoj situaciji, sadri dva aspekta, sliku o sebi self-image i samopotovanje.

Neke poruke su jasne i oigledne, dok su druge skrivene i nejasne. Prikupljaju se predmeti vezani uz vjeru i crkvu koji se pohranjuju u dragocjene spremnice. Wednesday, September 12, 9: Makroekonomija – skripta Skripta iz Makroekonomije: Ovako shvaeno znaenje je denotacija lat. Prema Kanetijevom miljenju, religija koja zagovara ideju posmrtnog ivota, implicite rauna sa idejom obrata, s tom razlikom to se ovde radi o bojim zapovestima o koje su se grenici ogluivali. Jedna od osnovnih protivrenosti mase sadrana je u injenici da mase imaju i obeleje skupa, nereflektovanog zajednitva, i da se sastoje od ljudi koji se meusobno ne poznaju.

Po svojoj strukturi te veze mogu biti direktne ili indirektne, a determinisane su idejama, uverenjima, miljenjima i informacijama koje predstavljaju sadraj komunikacije.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Pojam persone bioje rimski termin za masku u antikom pozoritu,da bi ve kod Cicerona dobio znaenje maske karaktera kojom sesvako prikazuje drugima. Karakteristike masovne komunikacijeTehnika sredstva Masovna publika1. Za ovu masu je karakteristina snaga njene usmerenosti. Drugim reima, neka oznaka moe denotirati odreeno znaenje samo na osnovu datog koda. Istraivanja su pokazala, da se publika konstantno diferencira u odnosu prema medijima, odnosno, u skladu sa njihovim socijalnim upotrebama i funkcijama.

  GLAISE VON HORSTENAU PDF

Drugim reima, denotaciju nekog znaka ini oznaeni objektivno shvaen kao takav, dok konotacije izraavaju subjektivne vrednosti vezane za znak s obzirom na njegovu formu i funkciju. Izgubili su svoju izvornu funkciju te im je jedina namjena prikazati svoje vrijednosti posjetitelju.

Psihologija Skripta priprema za test na psihologiji. Tri muzejske teorije str.

Hobs – Levijatan Skripta – PDF Free Download

Unosi suvremeni estetski odnos prema zadanom problemu. Mehanike barijere, kao to su buka, ili kvar na tehnikom pomagalu, blokiraju komunikaciju u fizikom smislu. Osmiljavanje sveta sadri etiri vane take: Male grupe jo uvek stupaju u interaktivne odnose licem u lice. Druga promena proizlazi iz razvoja novih i jednostavnih mogunosti skladitenja informacija sadrajakao i vee mogunosti izbora. Kada razmiljamo o neemu, reavamo neki problem ili piemo dnevnik, mi komuniciramo intrapersonalno.

Komunikativni odnosi Kognitivni procesi Normativno izvravanje Poklanjanje panjeTipovi publike Publika kao uesnik Publika kao meta Publika kao posmatra1. Prema teoriji Le Bona individuum u masi postaje osoba kod koje preovlauju nesvesni porivi kao i spremnost da se suugerisane ideje odmah pretoe u delo.

Ono se kao takvo titi i ispunjava viim smislom. U Hrvatskoj se Iako se najee se pod komunikacijom u ovom smislu podrazumeva kontakt licem u lice, telefonski razgovor, takoe, pripada ovom tipu s,ripta.

Author: admin