LIPIDI HEMIJA PDF

obuhvataju steroide i terpene. Često se zovu i zajedničkim imenom izopernoidi. Izopentil-alkohol predstavlja njohov prekusor za biosintezu. Start studying Hemija: lipidi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Request PDF on ResearchGate | On May 5, , Kukrić Z and others published Biohemija hrane: biološki aktivne komponente.

Author: Yozilkree Shasar
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 6 January 2016
Pages: 382
PDF File Size: 10.63 Mb
ePub File Size: 14.30 Mb
ISBN: 979-7-63822-616-2
Downloads: 53896
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Toran

Nalazi se u hemicelulozama, biljnim gumama, smolama i sluzima.

Fourth in the Cycles Review Series”. Reakcija alkoholize estara, reakcija transesterifikacije: Javljaju se u grejpu i drugom junom vou.

Kiselost askorbinske kiseline uslovljena je njenom sposobnou da odaje proton iz enolne hidroksilne grupe, koja se nalazi na C-3 atomu: Boja je posledica postojanja sistema konjugovanih veza, strukturnih karakteristika krajnjih grupa i koliine dodatog kiseonika; Minimum sedam konjugovanih dvostrukih veza neophodno je za pojavu ute boje; Svaka dvostruka veza moe se nai u cis i trans konfiguraciji trans konfiguracije daju tamniju boju ; Transformacija trans u cis uslovljena je svetlou, zagrevanjem i prisustvom kiselina; Transformacija b- karotena llipidi vitamin A: Fosfatidi mogu graditi i lipidni dvostruki sloj konstituenti elijskih membrana propustljive barijere koje reguliu transport molekula u i iz elija.

Voda moe da egzistira kao: U prisustvu karotenoida i drugih antioksidanata singletni kiseonik oslobaa viak energije i vraa se u svoje osnovno stanje. Ako se alginska kiselina tretira sa propilen-oksidom hrmija se hidroksipropiletar koji ne elira sa kalcijumom, a upotrebljava se kao stabilizator u proizvodnji sladoleda. Oksidacijom sa azotnom kiselinom nastaje o-hinon ili crveni tokoferol koji ne postoji u prirodi.

  CROUZET GN84137001 PDF

Vitamini i Hormoni – HEMIJA

To su liposolubilni prirodni antioksidanti prisutni u biljnim uljima kao palmino, ulje pirinanih mekinja, ulje jema, kokosa, kukuruza, suncokreta i ulje semena kauuka. Od eera je najee prisutna D-galaktoza, pa se takvi cerebrozidi zovu galaktocerebrozidi: Od nje zavisi tekstura masti, plastinost i t.

U prirodi se nalazi i u piranoznom i u furanoznom obliku, kako slobodna u vou tako i u obliku oligo- i polisaharida saharoza, inulin, rafinoza.

Prisustvo razliitih degradacionih proizvoda utie na ukus, izgled, nutritivnu vrednost ali i toksinost masti i ulja. U prehrambenoj industriji se umesto termina BOJA esto koristi termin pigment. Fotosinteza Fiksacija ugljenika Ksilozni metabolizam. Niske temperature ne utuu na smanjenje koncentracije vitamina.

Primarni antioksidanti su antioksidativni enzimi ili enzimski sistemi koji spreavaju nastajanje novih slobodnih radikala, odnosno uestvuju u stvaranju primarne odbrane od reaktivnih radikalskih vrsta. Reaktivnost singletnog kiseonika je puta vea od molekulskog kiseonika.

Na kvalitet masti utie i zagrevanje tokom procesa proizvodnje masti i tokom prenja hranepri temperaturama od oC bez prisustva vazduha.

Annu Hhemija Biochem D2 ergokalciferol i D3 holekalciferol U prirodi se nalaze njihovi provitamini: Osnovne klase prirodnih antioksidanata su: Inhibiraju i neenzimsko tamnjenje; Dodaju se vinu jo lipii rimskih vremena; Primenjuju se i razliiti sulfiti koji stvaraju SO2. Metabolizam ugljenih hidrata Katabolizam ugljenih hidrata i anabolizam. Postoje tri vrste oksidacija masti: Stereohemija ponekad utie na miris, a nekad i ne.

Hemija hrane

Trigliceridi Strukturne karakteristike masnih kiselina: Ova pojava ima velliku praktinu vrednost. Anabolizam se odvija u tri osnovna koraka. Prvi je da i aldehid ili keton redukujui eeri su najznaajniji u hrani i amin protein je daleko najznaajniji moraju da budu prisutni. Unitava se pod uticajem svetlosti i alkalija, a neto je rezistentniji na dejstvo kiseonika i zagrevanje. Razmak izmeu O i H to su oni koji su kovalentnom vezom povezani za kiseonik je 0.

  DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS BRUNO R.PREISS PDF

Tetraedri se kombinuju poput saa formirajui heksagonalnu strukturu leda. Peroksi radikali omoguavaju odigravanje lanane reakcije oksidacije lipida oduzimanjem H-atoma od polaznog lipida, pri emu se oni stabilizuju gradei hidroperokside LOOHa iz polaznog lipida nastaju novi alkil radikali.

Tanini kondenzacioni proizvodi hinona takoe reaguju sa lizinom i cisteinom smanjujui njihovu svarljivost i bioloku funkciju. Imenski prostori Stranica Razgovor. Antioksidanti mogu biti prirodni i sintetiki. Istovremeno, sa ovim efektom javlja se i suprotan efekat.

Metabolizam

Miris i ukus masti. Saharin – puta slai od saharoze; Ciklamat – puta slai od saharoze; Aspartam – dipeptidni derivat, L-aspartil-L-fenilalanin metil estar, puta slai od saharoze, nestabilan u kiseloj sredini i pri zagrevanju.

Dnevna potreba oko 4 mg. Polimorfizam kod triglicerida masnih kiselina je jo izraeniji, jer kod njih postoji vie mogunosti udruivanja molekula.

Lipos – mast Lipidi se mogu klasifikovati na razliite naine:

Author: admin